Obráběcí stroje a příslušenství od roku 1991

Zásady ochrany soukromí společnosti CONSORTA Praha s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti CONSORTA Praha s.r.o.


CONSORTA Praha s.r.o. dodržuje zásady obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR) poskytujete souhlas k tomu, aby společnost CONSORTA Praha, s r. o. se sídlem Poděbradská 12, 190 00 Praha 9, IČO: 48115631, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16748 (dále jen „správce údajů“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

A/ Základní informace

Rozsah zpracování:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli, v souvislosti s marketingovými aktivitami, konkrétně e-mailová nebo tištěná sdělení. Odpovědný pracovník za údaje bude zpracovávat především jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo.

Účel:

Zákonným/právním důvodem zpracování osobních údajů se stává Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti.

Doba uchování:

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, činí zákonná doba uchování údajů, po kterou bude odpovědný pracovník Vaše osobní údaje pro účely marketingu zpracovávat, je nejdéle 10 let. Po tuto dobu možné údaje zpracovávat v případě, že nebude odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.

Před uplynutím doby uchování osobních údajů je odpovědný pracovník povinen opětovně získat souhlas, případně údaje zcela vymazat.

B/ Zabezpečení osobních údajů

Společnost prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.
Vaše práva za podmínek stanovených v GDPR:

  • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
  • Máte právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • Máte právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • Máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
  • Máte právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • Máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobní údajů. Zasláním písemné žádosti o vymazání údajů na adresu: CONSORTA Praha, s r. o., Poděbradská 12, 190 00 Praha 9, nebo elektronicky na e-mail consorta@consorta.cz

Dále máte právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů nebo za neplnění povinností odpovědného pracovníka za správu údajů plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

C/ Závěrečná ustanovení

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 25. května 2018 a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách CONSORTA Praha s.r.o.

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout.

V případě, že osobní údaje správci údajů neposkytnete, nebude Vám moci zasílat jednotlivá obchodní sdělení, např. pozvánky a vstupenky na veletrhy, technologické dny, informace o slevách, akcích a další informace týkající se obchodního zaměření této společnosti a jejího sortimentu.

 

 


Cookies

Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá do zařízení uživatele (např. na pevný disk) a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám consorta.cz s jejich individuálními nastaveními a předvolbami.
Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které společnosti CONSORTA Praha s.r.o. slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).
V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba může mít vliv na správné zobrazování stránek.